Gå til hovedindhold
Skilt til Jobcenter

Fælleskommunalt Ydelsesindeks

Fælleskommunalt Ydelsesindeks indeholder og udstiller data vedrørende bevilgede ydelser samlet på tværs af fagsystemer.

Fælleskommunalt Ydelsesindeks har til formål at opsamle metadata om bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer fra en lang række fagsystemer. Disse udstilles via services til brug for andre fagsystemer, der skal give borgere og medarbejdere i kommunen et overblik over igangværende ydelser til en borger eller en virksomhed. De udvalgte metadata beskriver hvornår der er bevilget en ydelse, hvor meget der er bevilget, hvornår ydelsen stopper m.m.

Fælleskommunalt Ydelsesindeks er tæt koblet til Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks, og enhver Bevilling i ydelsesindekset er relateret til en sag i Sags- og Dokumentindekset.

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks og Fælleskommunalt Ydelsesindeks skaber overblik over sager, dokumenter, bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer på tværs af it-løsninger og fagområder i det kommunale systemlandskab.

Fælleskommunalt Ydelsesindeks er ikke et it-system for slutbrugeren, men en samling af data fra en bred vifte af systemer – som så herfra er tilgængelige for kommunens fagsystemer.

I dag kan kommunens medarbejder ofte kun se sager, tilknyttede dokumenter og bevillinger i forskellige fag- og ESDH-systemer. Det kræver således flere opslag at få et tværgående overblik over sager for en borger eller virksomhed. Med Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks og Fælleskommunalt Ydelsesindeks kan samlingen af data på tværs af fagsystemer udstilles i ét samlet system, fx Sags- og Partsoverblik (SAPA).

Roller og adgangsstyring

Når du skal anvende Fælleskommunalt Ydelsesindeks, påtager du dig en, eller begge, af nedenstående roller:

Kilde til Fælleskommunalt Ydelsesindeks

Som kilde til Fælleskommunalt Ydelsesindeks skal du sikre, at de metadata du afleverer fra kildesystemet, løbende synkroniseres fra kildesystem til indeks, så indekset indeholder et ajourført billede af oplysninger fra kildesystemet.

Adgang til data i indekset skal afgrænses så kildesystemet kun har adgang til at læse og redigere de bevillinger og effektueringer som kildesystemet har sendt til indekset.

Anvender af Fælleskommunalt Ydelsesindeks

Som anvender af Fælleskommunalt Ydelsesindeks, kan oplysninger fra indekset hentes og udstilles for fx borger eller kommunens medarbejder. Via kommunernes Sags- og Partsoverblik (SAPA) kan sagsbehandleren foretage tværgående søgninger, så der kan søges på tværs af borgernes sager, tilhørende dokumenter, bevillinger og effektueringer.

Som anvender af data i indekset skal adgangsstyring for brugere benyttes og opsættes, så medarbejdere kun får adgang til de data, den enkelte medarbejder har behov for og lovhjemmel til at se.

Tilslutning til Fælleskommunalt Ydelsesindeks

Tilslutningsforløbet er primært rettet mod leverandører, der afleverer data til indekset. Et effektivt tilslutningsforløb gennemgår tre faser, der hver især etablerer et væsentligt grundlag for at kunne høste de forretningsmæssige værdier som Fælleskommunalt Ydelsesindeks potentielt giver. Under tilslutningsforløbet bliver forskellige medarbejdere fra henholdsvis leverandør og kommune involveret. Behovet for specifikke medarbejderkompetencer, såsom forretningsforståelse og teknisk viden, vil typisk være afhængig af hvilken fase, man befinder sig i.

1. Etablering af forretningsforståelse

Nedenfor finder du en kort introduktion til, hvordan du kommer godt i gang med at etablere den forretningsmæssige forståelse, som en effektiv udnyttelse af Fælleskommunalt Ydelsesindeks kræver.

Anvisninger og mapningsdokument

Anvisningerne er et opslagsværk der beskriver alle objekter og felter i Fælleskommunalt Ydelsesindeks. Anvisningerne beskriver det forretningsmæssige indhold af og formatet på alle felter i indekset, og det fremgår af anvisningerne hvilke oplysninger, der er obligatoriske, når der afleveres data til indekset.

Det er et vilkår for tilslutning til indekserne, at anvisningerne overholdes, og anvisningerne er derfor centrale både for it-systemer, der afleverer og anvender data fra indekset. Kilder der afleverer data til indekset, skal mappe data fra kildesystemet til den struktur og de definitioner, der findes i indekset. Det er typisk ikke en triviel opgave. Resultatet af denne mapning dokumenteres i mapningsdokumentet, der er opbygget på samme måde som anvisningerne og hvor kilden kan beskrive, hvilke oplysninger kildesystemet leverer til Fælleskommunalt Ydelsesindeks, og hvilke felter fra kildesystemet oplysningen tages fra.

Mapningsdokumentet udarbejdes i et samarbejde mellem leverandør og myndighed, og formålet med mapningsdokumentet er at:

  • Understøtte en forretningsmæssig dialog mellem leverandør og kommune om tilgængeliggørelse af kommunens data i kildesystemet
  • Give en ramme til at fastholde mapningsaftaler mellem den enkelte kommune og leverandør af kildesystemet
  • Give mulighed for at opdage tidligt i processen, hvis noget er svært
  • Give et udgangspunkt for udvikling og test

I mapningsdokumentet efterspørges primært en forretningsmæssig beskrivelse, så der i denne proces afklares og dokumenteres en beskrivelse af det forretningsmæssige indhold i indekserne.

2. Udvikling og Test

Erfaringsvist opnår man det mest effektive tilslutningsforløb ved at have et tæt og agilt sammenspil mellem kommunen og leverandøren i udviklingsforløb og test af synkroniseringen fra kildesystem til indekset. Inden du som anvender kører det indledningsvise load og batch load på infrastrukturen, kan det være en god idé at forholde dig til følgende dokument, der kort opsummerer de ting, du bør have in mente med denne øvelse

For at kunne synkronisere data til indekset skal leverandøren af kildesystemet oprette en serviceaftale, som skal godkendes af den myndighed, der ejer data. Dette er en aftale, der tillader en specifik instans af kildesystemet at tilgå data i indekset på vegne af en myndighed. Serviceaftaler administreres i Fælleskommunalt Administrationsmodul.

De enkelte services og operationer inkl. wsdl-filerne i Sags- og Dokumentindekset er beskrevet i bilag i dokumentationen for integrationen SF1490 Ydelsesindeks.

3. Compliance Test

Gennemførsel af en compliance test er et vilkår for adgang til Fælleskommunalt Ydelsesindeks i produktion.

Et KOMBIT-compliance testforløb sigter primært på, at kilder har den rigtige forretningsmæssige forståelse af data i indekserne, og dermed sikrer korrekt synkronisering af data. Leverandører af kildesystemer, som synkroniserer data til indekset, kan bruge compliance testforløbet til at demonstrere overfor deres kunder, at de overholder forretningsregler og andre funktionelle såvel som nonfunktionelle krav.

Leverandører af kildesystemer kan efter succesfuld gennemførelse af compliance testforløbet angive i oplysnings- og salgsmateriale i hvilket omfang de understøtter Fælleskommunalt Ydelsesindeks. Kommuner og andre offentlige myndigheder kan derved nemmere træffe beslutning om en eventuel anskaffelse, hvor der er behov for integration til Fælleskommunalt Ydelsesindeks.

Testen udføres af leverandøren af kildesystemet i samarbejde med kunden (typisk en myndighed eller KOMBIT). Testen afsluttes med testrapport, der godkendes af kunden. 

Compliancetest og skabelon til testrapport kan findes her.

Gennemførte compliancetest og pilotforløb

Hvis du ønsker information om gennemførte compliancetest og pilotforløb, kan du kontakte KOMBIT på FKI@kombit.dk.