Gå til hovedindhold

Infrastrukturen i tal

På denne side kan du læse om Infrastrukturen i tal, der er et PowerBI baseret dataværktøj, som KOMBIT stiller til rådighed for kommunerne. I Infrastrukturen i tal finder kommunerne data om aktuel og potential anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur.

Infrastrukturen i tal gør det muligt for kommunerne at arbejde målrettet med at drifte, forvalte, udbrede og realisere merværdi af den fælleskommunale infrastruktur baseret på data og indsigter i aktuel og potentiel anvendelse af infrastrukturen. Kommunerne kan tilgå hinandens nøgletal og dermed også sammenligne sig på tværs.  

Infrastrukturen i tal er målrettet de personer i kommunerne, der arbejder med den fælleskommunale infrastruktur fx:  

 • It-/digitaliseringschef 

 • Infrastrukturansvarlig  

 • Digitaliserings-/udviklingskonsulenter  

 • Personer, der har ansvar for og arbejder med it-indkøb 

Herudover er FKI Forbrug relevant for personer, der arbejder med kommunens drift og forvaltning.   

Ambitionen er at samle relevante data ét sted. I kraft af at værktøjet er PowerBI-baseret får kommunerne en høj grad af fleksibilitet i, hvordan data tilgås, filtreres og vises. Kommunen kan let aggregere data på overordnede niveau og stille skarpt på en detalje fx et specifikt fagområde, it-system eller en specifik integration. KOMBIT tilstræber, at brugergrænsefladen på tværs af forskellige perspektiver er genkendelig.  

Klik her for at tilgå Infrastrukturen i tal.

Infrastrukturen i tal forbedres løbende

KOMBIT optimerer løbende data, datakvaliteten, visualiseringer, overblik og tilføjer nyt indhold og nye perspektiver. Det sker i tæt samarbejde med kommunerne og i takt med, at kommunerne gør erfaringer med brugen af data og perspektiverne i Infrastrukturen i tal. Ændringer releases typisk i forbindelse med opdateringen af data, der sker hver måned indenfor de første fire arbejdsdage efter månedsstart.  

Status-/Q&A-møder 

KOMBIT holder månedlige status-/Q&A-møder, hvor vi gør status, gennemgår ændringer, svarer på spørgsmål og får feedback fra kommunerne. Møderne er typisk lagt i forlængelse af opdateringen af data i Infrastrukturen i Tal i staten af måneden. Tilmelding til møderne sker via Digitaliseringskatalogets kalender.  

Adgang til Infrastrukturen i tal 

KOMBIT giver kommunerne adgang til Infrastrukturen i tal. Hvis du ønsker adgang til Infrastrukturen i tal, så skriv til infrastruktur@kombit.dk og oplys navn, efternavn, mail og telefon. Når du er oprettet som bruger modtager du en mail med link til Infrastrukturen i tal. Foruden den adgang KOMBIT giver, skal din kommune tildele dig et 'Free PowerBI'-licens.

Perspektiver i Infrastrukturen i tal

FKI Potentiale omfatter nøgletal for it-systemers tilslutning, kommunernes ibrugtagning og samlet målopfyldelse for udbredelsen af den fælleskommunale infrastruktur. I FKI Potentiale kan kommunerne se hvilke integrationspakker og integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, der er relevant for det enkelte specifikke it-system. Målbilledet for it-systemets tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur er altså eksplicit og en forudsætning for at udregne nøgletal for tilslutning, ibrugtagning og målopfyldelse. Nøgletallene opdateres en gang om måneden.  

System Tilslutning er fagsystems tekniske idriftsættelse af integrationer fra den fælleskommunale infrastruktur. Tilslutningsgraden er en procentsats, der beskriver i hvilken grad et fagsystem har idriftsat integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, som er relevante for det pågældende fagsystem. ​ 

Kommunens Ibrugtagning er en kommunes anvendelse af et fagsystems tilsluttede integrationer. Ibrugtagningsgraden er en procentsats, der beskriver i hvilken grad et fagsystems tilsluttede integrationer fra den fælleskommunale infrastruktur, som er ibrugtaget af de kommuner, som anvender fagsystemet. ​ 

Målopfyldelse er kombinationen af fagsystemernes tekniske idriftsættelse af integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, sammenholdt med kommunens ibrugtagning af disse integrationer. ​

Du kan se introduktionswebinaret her. Bemærk at du skal være medlem af Microsoft Teams-gruppen "Fælleskommunal Infrastruktur-Kommunesamarbejde" for at se optagelsen, og at denne kanal kun er tilgængelig for kommuner.

Kom godt i gang med vores 'Guide til at finde din kommunes ibrugtagningspotentialer', som du kan tilgå i Microsoft Teams-grupppen "Fælleskommunal Infrastruktur-Kommunesamarbejde". Vær opmærksom på, at linket kun vil åbne, hvis du er medlem af gruppen. Er du ikke medlem, så kan du kontakte Fælleskommunal Infrastruktur på infrastruktur@kombit.dk 

FKI Forbrug omfatter kommunernes kaldsforbrug på tværs af alle integrationerne i den fælleskommunale infrastruktur. I FKI Forbrug kan kommunerne se, hvor meget de kommunale it-systemer hver især anvender integrationerne i den fælleskommunale infrastruktur. Det gør det muligt at monitorere og kontrollere, hvordan den fælleskommunale infrastruktur anvendes på tværs af de kommunale IT-systemporteføljer. I FKI Forbrug kan kaldsforbruget anskues fra tre typer af værdier hhv.:

Kald  er den konkrete mængde kald, som det enkelte dataelement (kommune, leverandør, system mv.) i fokus har lavet i den fælleskommunale infrastruktur.   

Kald pr. borger er mængden af kald i den fælleskommunale infrastruktur fordelt på mængden af borgere, som kan kobles til det enkelte dataelement (kommune, leverandør, system mv.). Denne værdi giver mulighed for at sammenligne kaldsforbruget på tværs af f.eks. store og små kommuner, da antallet borgere er med til at udligne størrelsesforholdet mellem de to dataelementer.  

Kald % af total  er den procentvise andel af kald, som det enkelte dataelement (kommune, leverandør, system mv.) har lavet i den fælleskommunale infrastruktur, i forhold til de andre dataelementer i den enkelte visning.  

Du kan se introduktionswebinaret her. Bemærk at du skal være medlem af Microsoft Teams-gruppen "Fælleskommunal Infrastruktur-Kommunesamarbejde" for at se optagelsen, og at denne kanal kun er tilgængelig for kommuner.

På sigt vil KOMBIT publicerer flere perspektiver i Infrastrukturen i tal:  

 • FKI Serviceaftale 

 • FKI Værdi 

KOMBITs ambition er, at alle kommunale it-systemer, hvor tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur er relevant, bliver en del af FKI Potentiale. Desto større en andel af kommunens it-portefølje, der kan genfindes i FKI Potentiale, desto bedre et værktøj bliver FKI Potentiale for kommunerne.  

Sådan tilføjes it-systemer til FKI Potentiale
For at tilføje et it-system i FKI Potentiale skal målbilledet for it-systemets tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur kortlægges.

Da KOMBIT bruger rammeværket fra SKI 02.19 sker det ved, at den kommune der anmoder om, at et it-system tilføjes, udvælger de use cases/arbejdsgange, som it-systemet understøtter. Valget af use cases bestemmer hvilke integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, der er relevante for it-systemet, og definerer herved it-systemets målbillede. Findes der allerede et tilsvarende it-system i FKI Potentiale, arver it-systemet målbilledet fra det tilsvarende it-system.  

KOMBIT afvikler udvælgelsesmøder for kommuner, der skal udvælge use cases og publicerer også en KLIK-opgave til kommunen.

It-systemer der er foreslået tilføjet i FKI Potentiale tilføjes, med næste opdatering af data, når målbilledet er udredt. Ved behov for prioritering, prioriteres de it-systemer, hvor det vurderes, at integrationen til den fælleskommunale infrastruktur er vigtigst. Betydningen af infrastrukturen vurderes på baggrund af mængden af kommunale brugere, it-systemets kritikalitet, om it-systemet rummer borgersager eller ej, og systemets integrationer til andre systemer.

Spørgsmål eller kommentarer til it-systemets målbillede
Udvælgelsen af use cases foretages typisk af én kommune og afspejler derfor også kommunens anvendelse af it-systemet. Klik her for at hvilke use cases der er udvalgt for de it-systemer, der bliver tilføjet til FKI Potentiale.

Det skal bemærkes, at for it-systemer på rammeaftalen SKI 02.19 er målbilledet for it-systemets tilslutning til infrastrukturen specificeret af leverandøren i forbindelse med at de gav tilbud på rammeaftalen. Det skal yderligere bemærkes, at referencegruppen for forretning har hjulpet med udredning af målbilledet for en del af de it-systemer, som er foreslået tilføjet ved lanceringen af FKI Potentiale i oktober 2023.

Har du spørgsmål eller kommentarer til udvalget af use cases på et specifikt it-system, kan du skrive til infrastruktur@kombit.dk.

Sådan anmoder du om at et it-system tilføjes til FKI Potentiale
Alle kommuner kan anmode om at it-systemer tilføjes til FKI Potentiale. Kommunen der anmoder om at et it-system tilføjes, vil blive bedt om at udvælge de use cases, som it-systemet understøtter.

Inden anmodningen, bør du tjekke oversigten over de it-systemer, der er klar til eller afventer at blive tilføjet i FKI Potentiale. Hvis it-systemet du ønsker tilføjet allerede fremgår, behøver du ikke at foreslå it-systemet. Overvej også gerne om der i oversigten er it-systemer, som du mener svarer til det it-system, som du vil anmode om at få tilføjet. Klik her for at tilgå oversigten.

Klik her for at tilgå den formular du skal bruge, hvis du vil anmode om, at et it-system tilføjes til FKI Potentiale.

 

Samarbejde med OS2Kitos om autoritativ liste

OS2Kitos og KOMBIT samarbejder om at etablere en fælleskommunal autoritativ liste over it-systemer. Hidtil har navngivningen været forskellig på tværs af forskellige løsninger, så selvom der måske er tale om samme it-system, er det vanskeligt at gennemskue både for den enkelte kommune, og på tværs af kommunerne. Den 30. april gik den autoritative liste live, og du kan læse nyheden her. 

Hvad opnår kommunerne ved den fælles entydig navngivning? 

 • Det bliver lettere at genfinde it-systemer på tværs af kommunens eget systemoverblik fx i OS2Kitos, Fælleskommunalt Administrationsmodul (ADM) og Infrastrukturen i tal. 

 • Det effektiviserer styring og administration af egen it-systemportefølje.  

 • Det giver grundlag for at kommunerne kan samarbejde om leverandørdialog, -styring og håndhævelse af krav om integration til infrastrukturen og styrker herved også kommunernes forhandlingsposition.  

 • Kommunens kortlægning af hvilke it-systemer de anvender/ikke anvender til FKI Potentiale kan minimeres, da KOMBIT kan basere sig på data fra Administrationsmodulet.  

 • KOMBIT kan effektivt og med højere datakvalitet opgøre data og nøgletal i Infrastrukturen i tal (FKI Potentiale og FKI Forbrug). 

Nedenfor kan du se en illustration af samarbejdet, og den effekt det giver, og du kan i de nedenstående emnefelter (accordions) folde ud, og læse mere i dybden om de respektive dele af processen.

Her er alt, hvad du skal vide om den autoritative liste

OS2Kitos er master og holder den fælleskommunale autoritative liste over it-systemer. Så alle ændringer skal ske i OS2Kitos. Ændringer kan fx være: 

 • Ændring i navnet på et it-system  

 • Ændringer i ejerforholdet til it-systemet fx ændringer af hvem der er rettighedshaver og hvem der er leverandør til it-systemet 

 • Tilføjelser af it-systemer 

 • Sletning af it-systemer 

Kommuner, kommunernes it-leverandører og KOMBIT kan anmode om ændringer til den fælleskommunale autoritative liste over it-systemer i OS2Kitos. Det sker helt konkret ved at downloade, udfylde og sende følgende excel-arket "Skabelon til indberetning_af_it-systemer december 2023.xlsx", som du finder via linket her til info@kitos.dk.

Ved at få tilbagemeldinger fra kommuner og leverandører, arbejder OS2Kitos og KOMBIT med stille og roligt at optimere datakvaliteten.  

Når OS2Kitos-sekretariatet modtager anmodningen, indhenter sekretariatet nødvendige oplysninger og tager stilling til, om ændringen skal gennemføres i OS2Kitos. Afsenderen får altid besked på mail om udfaldet af OS2Kitos-sekretariatets vurdering. OS2Kitos-sekretariatet tilstræber at gennemføre rettelser hurtigst muligt. Ved store mængder rettelser eller uklarhed om navngivningen, vil sekretariatet oplyse et tidsperspektiv for rettelsen. Opstår der uenighed inddrages Kvalitetssikringsudvalget.  

En gang i døgnet (ved midnat) overføres opdaterede data fra OS2Kitos til Fælleskommunalt Administrationsmodul. Så når ændringen er gennemført i OS2Kitos, kan der gå op til et døgn, før ændringen slår igennem i Administrationsmodulet.  

Det er leverandøren, der opmærker egne it-systeminstanser med it-system i Administrationsmodulet. Ligesom leverandøren skal opdatere opmærkningen, når der sker ændringer fx i navngivningen af et it-system.  

Opmærkningen sker i Fælleskommunalt Administrationsmodul under it-system og fanen ”Stamdata og via feltet ”Logisk it-system”. Her findes drop-down med leverandørens it-systemer fra den fælleskommunale autoritative liste over it-systemer baseret på data fra OS2Kitos. Opmærkningen skal først og fremmest ske i produktionsmiljøet, men opmærkning i testmiljøet, ExtTest, er også en god ide.

KOMBIT hjælper leverandørerne med opmærkningen i det omfang det er muligt. Det gør vi så længe arbejdsgangene relateret til opmærkningen er manuelle og leverandøren derfor ikke får besked, når opmærkningen mangler eller skal opdateres. Ændringer i den fælleskommunale liste slår igennem i Administrationsmodulet fremadrettet, så eksisterende opmærkninger skal rettes manuelt, før ændringer fx i it-systemets navn slår igennem.  

KOMBIT følger systematisk op og identificerer manglende opmærkning og behov for at opdatere opmærkningen, fordi der er sket ændringer i den fælleskommunale autoritative liste over it-systemer. Endeligt vil KOMBIT invitere leverandører, der har mange it-systeminstanser i Administrationsmodulet, og hvor der er tvivl om navngivning af it-systemer, til dialog og møde.   

KOMBIT gør på sigt feltet ”Logisk it-system” i Administrationsmodulet obligatorisk. Når feltet bliver obligatorisk, vil leverandøren skulle tage stilling til opmærkningen med it-system, når der skal rettes i data om it-systeminstansen fx ved udskiftning af certifikat.  

Leverandøren skal opmærke it-systeminstanser i Fælleskommunal Administrationsmodul med it-system og sørge for, at opmærkningen opdateres, når der sker ændringer i listen over fælleskommunale autoritative liste over it-systemer, fx ændring i navngivning eller når it-systemer tilføjes eller slettes.  

Kommunerne, OS2Kitos og KOMBIT opfordrer leverandøren til at være stringent i navngivningen af egne it-systemer, fx på tværs af kontrakt, databehandleraftaler, serviceaftaler, fakturaer, på leverandørens hjemmeside og i salgsmateriale. Herved understøtter leverandøren aktivt, at kommunerne effektivt kan styre og administrere deres systemportefølje.  

Giv besked på info@kitos.dk, hvis der sker ændringer i it-systemets navn og/eller ejerforhold på it-systemet. 

 • I skal gøre som I plejer at gøre i OS2Kitos eller jeres lokale systemoverblik, når der sker ændringer relateret til it-system, dvs. sletning, tilføjelse eller rettelse af it-system. 

 • I skal være opmærksomme på, og forholde jer til, leverandørens navngivning af it-system. 

 • I skal give besked til OS2Kitos info@kitos.dk eller KOMBIT infrastruktur@kombit.dk, når I bliver opmærksomme på uensartet eller uhensigtsmæssig navngivning. 

 • I skal hjælpe med at sikre fælles entydig navngivning af it-systemer ved at efterspørge dette hos jeres it-leverandører. 

Hvis der opstår uenighed om navngivningen af et it-system, har Kitos og KOMBIT i samarbejdet nedsat en tværgående gruppeKvalitetssikringsudvalget - der kan skabe afklaring. Udvalget er netop etableret og består af Frederiksberg, Kolding, Lyngby-Taarbæk og Aalborg Kommune, OS2Kitos og KOMBIT og skal bl.a. være med til at: 

 • Drøfte og udarbejde principper for god, entydig og fælles navngivning, der tilgodeser og afbalancerer de forskellige behov og hensyn der er på tværs.

 • Beslutte navngivning, når kommune og leverandør eller kommunerne imellem er uenige.

 • Rydde op og optimere navngivning af logiske it-systemer.

 • Gøre opmærksom på indsatser, der er nødvendige for, at kommunerne kan realisere værdien af den fælleskommunale autoritative liste over logiske it-systemer.

 • Varetage governance.

 

Har du spørgsmål?

Har du noget, du mangler svar på, så skriv til infrastruktur@KOMBIT.dk.